ජනප්‍රිය මාර්ගෝපදේශ

නවතම මාර්ගෝපදේශ සහ ලිපි

කුණු කූඩය හිස් කිරීමෙන් පසු ගොනුවක් නැවත ලබා ගන්නේ කෙසේද?

මකාදැමූ ගොනුවක් නැවත ලබා ගැනීමට, ද්වි-ක්ලික් කිරීම භාවිතයෙන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ බඳුන විවෘත කරන්න, ඔබේ ගොනුව සොයාගෙන ක්ලික් කරන්න ...